VARSITY - $300

JUNIOR VARSITY - $200

FRESHMEN - $175